Att regelmässigt störa grannar är brott mot stadgarna, är den som stör en andrahandshyresgäst vilar ansvaret ändå på bostadsrättsinnehavaren. Den som stör grannarna och inte upphör trots uppmaning kan i värsta fall mista sitt medlemskap och därmed tvingas sälja bostadsrätten.

I ordningsföreskrifterna finns information om hur man hanterar eventuella störningar.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER BRF KÄRANDEN 3141.

Det är viktigt att var och en måste vara aktsam med fastigheten och dess inredning, eftersom alla gemensamt äger den och är beroende av hur den sköts. I bostadsrättsföreningens ekonomi är var och en delaktig i proportion till sin insats, och det ligger i varje medlems intresse att ekonomin är så god som möjligt.

Varje medlems skyldighet är att medverka till ordning och reda inom föreningen samt att vara mån om dess anseende. Medlemmar ansvarar även för sina gäster. Den som är tveksam till hur man i något avseende ska göra eller behöver ytterligare upplysningar kan alltid kontakta styrelsen för råd.

Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och du tvingas då flytta från lägenheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller. Läs föreningens stadgar och sätt dig in i vad som står i stadgan. 

Grannsämja är en värdefull klenod. Måna om den och var själv ett föredöme som god och vänlig granne. Var kritisk mot dig själv, så slipper andra vara det.

Kontaktuppgifter till styrelsen är uppsatta på anslagstavlan i varje trappa och finns även på hemsidan http://www.brfkaranden3141.se

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER:

● Medlem som upptäcker skador på föreningens fastighet och grönområden ska göra en felanmälan till styrelsen på mail . Uppkomna fel på vattenkranar, wc eller ledningar ska omedelbart anmälas till styrelsen då dessa kan orsaka stora och dyra skador för föreningen.

● Portkod till entréerna samt miljöstationen får ej delas ut till obehöriga.

● Rökförbud råder i samtliga våra allmänna utrymmen, trapphus, källare, fristående förrådsbyggnader samt miljöstationen.

● Föreningen har tecknat bostadsrättstilläggsförsäkring för alla medlemmar. Ingår i avgiften från och med 2019-07-01.

● Om man drabbas av ohyra i lägenheten ska styrelsen omgående kontaktas. Föreningen har avtal med Anticimex via föreningens försäkring.

● I miljöhuset ska avfall sorteras efter de anvisningar som finns på väggen ovanför respektive sopkärl. Det är förbjudet att lämna avfall ex. elektronik, vitvaror och grovsopor, dessa ska medlem själv frakta till närmaste återvinningscentral. Tänk på att komprimera kartonger så att de tar så liten plats som möjligt i kärlen. En avgift för bortforsling utgår för den medlem som lägger sopor utanför sopkärlen eller sorterar fel.

● Lägenhet eller övrigt föreningsutrymme får inte användas för annat än avsett ändamål.

● Eventuell ändring av lägenhet får göras. Avsevärd förändring får dock företas endast efter anmälan till styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller annan medlem. Styrelsebeslut ska inväntas innan förändring påbörjas.

● Vid större reparationsarbeten i lägenheten eller arbeten som pågår under längre tid och som kan medföra störande oljud, ska grannar i förväg underrättas om detta genom en lapp i entrén. Där det framgår namn, lägenhetsnummer och telefonnummer. Vid större arbeten inom föreningen kan styrelsen inskränka arbetstiderna för renoveringsarbeten för medlemmar.

● Disk- och tvättmaskiner måste installeras av auktoriserad fackman. Renovering av badrum och tvättstuga måste utföras av auktoriserad fackman. Vid byte av spiskåpa måste medlem informera styrelsen så att medlem får information om vilken typ av spiskåpa som måste installeras.

● Olja och matfett ska ej hällas ut i avloppet då dessa stelnar i avloppsrören vilket medför att det blir stopp i avloppet. Låt stekpanna, kastruller svalna och torka av fettet med papper. Alternativt häller ni fettet/oljan i en plastflaska som ni sedan lämnar in på kommunens återvinningscentraler.

● Medlem som önskar hyra ut/upplåta sin lägenhet i andra hand har skyldighet att inhämta styrelsens tillstånd. Vid otillåten uthyrning kan medlemskapet förverkas.

● Källar- och förrådsdörrar ska alltid hållas låsta.

● Trapphus, loft-, källar- och förrådsgångar ska hållas fria från alla föremål, såsom cyklar, barnvagnar mm.

● Inga brandfarliga eller explosionsfarliga vätskor/gaser får förvaras i förrådsutrymmet/källare.

● Djurägare ska följa djurskydd och djurhållningslagen och ha tillsyn och uppsikt över sina djur enligt denna. Inga lösa djur ska vistas i gemensamma utrymmen inomhus

● Matning av fåglar är förbjudet på föreningens område på grund av att det drar till sig skadedjur såsom råttor och möss.

● Bollspel inom föreningens område är förbjudet. Stor risk att fönster eller fasad tar skada. Det finns ytor anpassade för bollspel i närområdet.

● Cyklar/mopeder placeras i eget förråd eller i föreningens uppsatta cykelställ. Obrukbara cyklar/mopeder får inte placeras i cykelställ för att uppta plats utan ska borttransporteras genom ägarens försorg eller på dennes bekostnad.

● Det är förbjudet att skaka sängkläder och mattor mm från balkongerna.

● Blomlådor ska hängas på insidan av balkongräcket. Vid vattning så ska det ske så att det inte rinner över och ner till grannen. Klätterväxter får ej planteras så att de klättrar på fasader och balkongräcken.

● Grillning är tillåten på uteplatser och balkonger. Grill ska placeras så långt ifrån fasaden som möjligt för att minska risken för brand. Styrelsen rekommenderar att man på balkongerna använder elgrill. Gasoltuber till gasolgrill ska förvaras på balkongen då dessa enligt lag ej får förvaras inne i lägenheter eller förråd.

● Medlemmar med uteplats ska klippa gräs och häck samt hålla stensättning fritt från ogräs. Trädgårdsredskap finns att låna, kontakta styrelsen. Var sparsam med bevattning och respektera kommunens regler gällande bevattningsförbud. Växter får ej planteras så att de klättrar på fasad eller balkongpelare.

● Det är förbjudet att föra oljud så att grannar störs, t.ex. högt tv-ljud och musik, mellan kl. 21.00-08:00 vardagar och på helger mellan kl. 22.00-09.00. Visa hänsyn till dina grannar även under övriga tider på dygnet.

● Om man ska ha fest så bör man som god medlem informera sina närmaste grannar genom att dela ut information i god tid.

 

Om man som medlem upplever att man blir störd av sina grannar ska medlem först försöka lösa problemen med sin granne som orsakat störningen. Om inte detta hjälper utan störningarna fortsätter så ska styrelsen kontaktas som då får gå in och medla mellan medlemmarna.

Medlem som upplever störning uppmanas att dokumentera vilken typ av störning samt datum och tid då störningen pågår samt delge denna information till styrelsen.

Ordningsföreskrifterna ska ej ses som någon pekpinne utan är avsedd som ett stöd för den enskilda medlemmen att göra rätt.

 

Icon representing an icon       

 

Ordningsföreskrifter Brf Käranden 3141