Nedanstående policy anger vad som gäller i vår bostadsrättsförening:

Föreningens policy vid andrahandsupplåtelse (andrahandsuthyrning) av bostad.

Bostadsrättsföreningen Käranden 3141 har till ändamål (stadgarna § 1) att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan begränsning i tiden. Med hänsyn tagen till vad som är föreskrivet i Hyreslagen, Bostadsrättslagen och Brf Käranden 3141:s stadgar har styrelsen fastställt följande policy vid fråga om andrahandsupplåtelse:

 1. En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen givit sitt tillstånd. Tillståndet ska inhämtas av bostadsrättshavaren innan upplåtelsen sker eller avtal om andrahandsupplåtelse träffas.
 2. Ansökan ska lämnas digitalt via Nabo.se, logga in och välj "Din lägenhet/lokal" och klicka därefter på "Ansökan om andrahandsuthyrning" fyll i blanketten och tryck därefter på Ansök. Ärendet kan ni sedan följa under "Ärenden". För att kunna ansöka så måste ni uppge till vem och under vilken period som ni önskar hyra ut lägenheten.
 3. Styrelsen ska pröva ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse utifrån vad som är föreskrivet i lag och stadgar. Tillstånd ska lämnas, om
  1. bostadsrättshavaren på grund av sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, militärtjänst, vård av nära anhörig, provboende med sambo, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har skäl för upplåtelsen, och
  2. föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke.
 4. Tillstånd beviljas för max 6 månader i taget och kan förenas med villkor. Önskas förlängning ska ny ansökan lämnas in i god tid innan pågående andrahandsuthyrning upphör att gälla. Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning upp till totalt 18 månader, därefter avslås ansökningarna. Beviljad uthyrning gäller bara för den period som styrelsen beviljat samt till de personer som angivits i ansökan. 
 5. För andrahandsupplåtelser genom korttidsupplåtelser eller via förmedlingsföretag eller mäklare kommer ej tillstånd att ges, eftersom denna typ av upplåtelser är att likna med hotellverksamhet, vilket inte är förenligt med föreningens ändamål och syfte.
 6. Om man fått avslag på sin ansökan kan man vända sig till hyresnämnden för att få den prövad.
 7. Avgift för andrahandsupplåtelse (stadgarna § 9) får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

________________________________________________________________

Hyr du ut i andra hand trots att du inte har något tillstånd så riskerar såväl du som andrahandshyresgästen att bli uppsagda.

Ansvar

Som bostadsrättsinnehavare är du fortfarande ytterst ansvarig för din lägenhet trots att du inte bor i den under andrahandsuthyrningen och du riskerar att bli uppsagd om inte din andrahandshyresgäst sköter sig. Vi råder dig därför till att göra en grundlig undersökning av den du ämnar hyra ut till.

Besittningsskydd

Med privatägd bostad menas ett bostadshus eller en bostadsrätt. När du hyr ut en bostad som du själv äger gäller lagen om uthyrning av egen bostad, den så kallade privatuthyrningslagen. I denna saknar andrahandshyresgästen helt besittningsskydd.

 

 

Vanliga frågor och svar

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd från styrelsen?
Hyr du ut i andra hand trots att du inte har något tillstånd så riskerar såväl du som andrahandshyresgästen att bli uppsagda.

Hur länge kan jag hyra ut min lägenhet?
Styrelsen har som policy att bevilja tillstånd för max 6 månader per ansökan. Vill du förlänga avtalet skall en ny ansökan lämnas in.

Kan jag skicka in ansökan innan jag hittat en hyresgäst?
Nej, tillståndet gäller endast för den person som omnämns i ansökan. Byts hyresgästen ut skall en ny ansökan lämnas in.

Vad kan jag ta ut i hyra?
Se här för information från hyresnämnden

 

Dokument

Icon representing an icon       


Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning