Translate

måndag 14 augusti 2017

Extra föreningsstämma.

Kallelse till extra föreningsstämma för Brf Käranden 31-41Medlemmar i Brf Käranden 31-41 kallas härmed till extra föreningsstämma för att avhandla införande av ny stadga samt val av suppleanter till styrelsen.


Tid: 2017-08­-28, klockan 19:00
Plats: Vaktmästarlokalen i källaren, under port 39

Dagordning 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit behörig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt §40.
  1. Förslag till ny stadga (andra omröstningen)
  2. Val av suppleanter till styrelsen
 9. Stämmans avslutande.


Varmt välkomna!


Hälsningar

Styrelsen