Translate

onsdag 20 april 2011

Kallelse till föreningsstämma för BRF Käranden 31-41

Härmed kallas samtliga medlemmar till föreningsstämma för BRF Käranden 31-41. Kom och få en inblick i föreningens ekonomi samt njut av kaffe och fika.

Tid: 5:e maj 2011, klockan 19.00
Plats: Kyrkans församlingslokal vid fäladstorget (Fäladstorget 32, 226 47 Lund)

Läs först årsredovisningen för 2010.

Dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens årsredovisning.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Arvode åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och suppleanter.
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 40.
17. Stämmans avslutande.

Varmt välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar